Loading...

Algemene voorwaarden GIGEL B.V.

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van GIGEL B.V. van toepassing, en zijn dus steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website of App. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Aanbieder: GIGEL B.V., gevestigd aan Tulpenburgh 32 te Obdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84011580, handelend onder de naam GIGEL. 

1.2. Account: het persoonlijk account dat door Aanbieder aan jou als Klant ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van aanvullende functionaliteiten in de App en op de Website. 

1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4. App: de applicatie van Aanbieder genaamd GIGEL, waar je als Klant verschillende functionaliteiten kan gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van bestellingen en het inzien van (eerdere) bestellingen. De App is door jou als Klant te downloaden via de App Store en Google Play.

1.5. Cadeaubedrag: het geldbedrag dat door Klant als cadeau aan de GIGEL wordt gekoppeld. 

1.6. GIGEL: het (digitaal) te versturen thema (al dan niet in combinatie met een fysieke postkaart) met daaraan een Cadeaubedrag gekoppeld.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

1.8. Klant: jij, de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Aanbieder en/of gebruik maakt van de Website en/of de App.  

1.9. Klantdata: alle informatie en gegevens die door jou als Klant wordt opgeslagen in de App en/of de Website, of die anderszins bij het gebruik van de App en/of Website door Aanbieder wordt verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld de informatie over afgenomen producten en andere (persoons)gegevens.

1.10. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Aanbieder en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.11. Website: de website van Aanbieder, te raadplegen via https://gigel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.  

Artikel 2. Totstandkoming en duur en einde Overeenkomst

2.1. Aanbieder biedt een dienst aan welke jou als Klant in staat stelt om een digitaal geldcadeau (een GIGEL) te versturen of te ontvangen. 

2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, stelt Aanbieder de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan jou als Klant ter beschikking. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Aanbieder en jou als Klant. 

2.3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou als Klant van het aanbod van Aanbieder en het voldoen aan de daarbij door Aanbieder gestelde voorwaarden.

2.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door jou als Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 

2.5. De diensten van GIGEL zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

2.6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven bij het aanbod; doorgaans voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst mag door zowel jou als Klant als Aanbieder schriftelijk worden opgezegd. Aanbieder kan de Overeenkomst slechts vanwege gewichtige redenen opzeggen.

2.7. Je kunt als Klant de Overeenkomst op ieder gewenst moment schriftelijk opzeggen of de Overeenkomst opzeggen door je Account te verwijderen. 

Artikel 3. Account

3.1. Om gebruik te kunnen maken van aanvullende functionaliteiten in de App en of de Website, kun jij je als Klant registreren en een Account aanmaken. Hiervoor dien je je gegevens in te vullen. 

3.2. Tijdens het registratieproces kies je als Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd bij het Account. Je bent als Klant zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Aanbieder is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt via de App en/of de Website ook daadwerkelijk die Klant is. 

3.3. Indien je als Klant weet of vermoedt dat jouw inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dien je zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen en/of Aanbieder in kennis te stellen, zodat zij gepaste maatregelen kan nemen ter voorkoming van misbruik van het Account. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het blokkeren van het Account door Aanbieder. 

Artikel 4. Gebruiksregels

4.1. Aanbieder stelt een App en de Website ter beschikking waarmee je als Klant bestellingen kunt plaatsen en inzien. 

4.2. Het is verboden de App, de Website en het Account te gebruiken op een manier die in strijd is met de Algemene Voorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Website en/of de App van informatie en/of materialen die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.3. Daarnaast is het verboden om (via) de Website en/of de App:

(a) informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

(b) informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; 

(c)  anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; 

(d) de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie en/of;

(e) voor commerciële doeleinden in te zetten.

4.4. Indien Aanbieder constateert dat je als Klant de Algemene Voorwaarden of de wet overtreedt, of wij hier een klacht over ontvangen, mogen wij ingrijpen in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige informatie en/of materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van Aanbieder onverkort van toepassing. 

4.5. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal haar medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Aanbieder gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van jou als Klant af te geven aan een derde die klaagt dat jij als Klant inbreuk maakt op diens rechten, indien wordt voldaan aan de daarvoor gestelde wettelijke en jurisprudentiële voorwaarden. 

Artikel 5. Prijzen en informatie

5.1. Alle op de Website en in andere van Aanbieder afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Website of in de App anders wordt vermeld.

5.2. Als Klant ben je in ieder geval gehouden om het door jou zelfgekozen Cadeaubedrag aan Aanbieder te betalen. Daarnaast kun je – tegen aanvullende betaling – de GIGEL naar jouw eigen keuze aanpassen. 

5.3. Om de GIGEL te voorzien van een thema, kan tegen betaling een bepaald thema worden uitgekozen. De prijs van het thema wordt kenbaar gemaakt op de Website of de App en worden in het bestelproces weergegeven. 

5.4. Aanbieder brengt kosten in rekening voor het gebruik van de betaalmethode iDEAL. Deze kosten kunnen op de Website en via de App worden teruggevonden en worden in het bestelproces weergegeven. 

5.5. Indien er een fysieke postkaart wordt verstuurd, ben je als Klant hiervoor verzendkosten verschuldigd. Deze kosten kunnen ook op de Website en via de App worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. 

5.6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aanbieder kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en in de App te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie in de App en/of de Website en in andere van Aanbieder afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5.7. Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 6. Het bestellen van een GIGEL

6.1. Als Klant kun je via de Website of de App een GIGEL afnemen en (laten) versturen.

6.2. Je bent als Klant zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste (persoons)gegevens aan ons voor het maken en versturen van jouw GIGEL. Wanneer de Klantdata onvolledig of niet juist is, is Aanbieder hiervoor en voor de gevolgen hiervan niet verantwoordelijk. Je blijft in dat geval als Klant de betaalde vergoeding verschuldigd. 

6.3. Als je als Klant een persoonlijke (video)boodschap toevoegt aan je GIGEL, dan is deze door de ontvanger 7 dagen lang te zien via de persoonlijke link en tot een jaar als de ontvanger ook over de App beschikt. Aanbieder behoudt zich het recht deze termijn te wijzigen. Aanbieder staat niet in voor verdere verspreiding van de videoboodschap door de ontvanger of anderen.

6.4. Wanneer je als Klant een GIGEL verstuurt, heeft de ontvanger 7 dagen de tijd om de GIGEL in ontvangst te nemen. Als de ontvanger het cadeaubedrag niet binnen 7 dagen ophaalt, boeken we het Cadeaubedrag van de GIGEL terug naar je rekening. Dit betekent dat de aanvullende kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de iDeal-kosten, het zelfgekozen thema van de GIGEL en/of de (verzend)kosten van de fysieke postkaart) niet worden teruggeboekt.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

7.1. Zodra jouw bestelling door Aanbieder is ontvangen, bevestigt Aanbieder aan jou als Klant de bestelling en stelt Aanbieder de GIGEL digitaal, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 werkdag aan jou ter beschikking. In het geval van een fysieke kaart zal deze binnen 3 werkdagen worden verzonden, of op de door jou opgegeven gewenste verzenddatum. GIGEL is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de pakket- en/of bezorgdienst.

7.2. Aanbieder mag het aantal GIGELS die je als Klant per maand of jaar kan versturen of ontvangen beperken. Op de Website vind je hierover meer informatie. 

7.3. Aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

7.4. Indien Aanbieder de door jouw als Klant bestelde GIGEL niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Aanbieder jou daarvan in kennis. Je kan als Klant in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of je krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5. Aanbieder spant zich in om de GIGEL na succesvolle betaling aan jou beschikbaar te stellen via een URL en via een bevestigingsmail.

Artikel 8. De te ontvangen GIGEL

8.1. De ontvanger van de GIGEL dient te beschikken over een Nederlandse betaalrekening en een mobiel telefoonnummer. 

8.2. De ontvanger van de GIGEL kan de GIGEL alleen daadwerkelijk in ontvangst nemen nadat hij of zij zijn of haar identiteit aan ons als Aanbieder heeft bevestigd na SMS-verificatie.

8.3. Voor de ontvanger is het vereist om een zogenaamde identificatiebetaling van € 0,01 met iDEAL in combinatie met een Nederlandse betaalrekening te verrichten óf middels het uploaden van een scan van een bankafschrift of bankpas. Het is voor de ontvanger niet mogelijk om op een buitenlandse of een zakelijk rekeningnummer een GIGEL in ontvangst te nemen. In sommige gevallen is de identiteitscontrole nodig voordat je uitbetaald wordt. Dit is van toepassing bij:

  • Betaling van meer dan €250,- per keer
  • Een totaal handelsvolume van meer dan €1500,-.
  • Indien het Online Payment Platform het noodzakelijk vindt om een extra verificatie te doen

8.4. Indien de ontvanger van de GIGEL niet aan de bovenstaande vereisten kan voldoen, is het voor hem of haar niet mogelijk om de door jou als Klant verstuurde GIGEL in ontvangst te nemen. Aanbieder is niet verantwoordelijk om na te gaan of de GIGEL op de juiste manier door de ontvanger in ontvangst kan worden genomen en is te allen tijde niet verantwoordelijk voor het niet kunnen versturen van de GIGEL. 

8.5. Buitenlandse en zakelijke rekeningnummers kunnen geen GIGEL ontvangen.

Artikel 9. Annuleren en herroepingsrecht

9.1. Het is voor jou als Klant mogelijk om de bestelde GIGEL te annuleren als de ontvanger de digitale GIGEL nog niet in ontvangst heeft genomen. 

9.2. Als Klant kun je een geplaatste bestelling annuleren door dit via de App of de Website bij Aanbieder aan te geven. Aanbieder zal de door jou betaalde kosten voor de GIGEL zo snel mogelijk terugstorten op je rekening. Hiervoor worden €0,50 annuleringskosten in rekening gebracht, welke in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.  De verwerking hiervan kan een aantal werkdagen in beslag nemen. 

9.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de GIGELS waarbij enkel een Cadeaubedrag wordt verstuurd naar de ontvanger van de GIGEL (dit is immers geen Koop op afstand waarbij een consument iets koopt van een ondernemer). Op de Website en in de App word je als Klant duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie verstrekt over het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. 

9.4. Voor de overige producten die door Aanbieder worden verkocht geldt het herroepingsrecht wel. Echter, voor alle producten die speciaal voor jou als Klant op maat worden gemaakt (zoals een gepersonaliseerde kaart) is het herroepingsrecht uitgesloten omdat het maatwerk is. 

Artikel 10. Betaling

10.1. Als Klant dien je betalingen aan Aanbieder volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website of in de App aangegeven betaalmethoden te voldoen. Aanbieder is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

10.2. De betaaldienst van GIGEL is samen met het Online Payment Platform BV  ontwikkeld. Deze dienst wordt aangeboden en uitgevoerd door Online Payment Platform BV. De algemene voorwaarden van OPP zijn hierop van toepassing. Het Online Payment Platform BV heeft een vergunning bij de Nederlandsche Bank als betaaldienstverlener en voldoet aan alle wet- en regelgeving voor het verwerken van betalingen.

Artikel 11. Bezorging van een fysieke GIGEL

11.1. Aanbieder spant zich in om de door jou als Klant bestelde GIGEL na ontvangst van de geplaatste bestelling te verzenden en op het juiste – door jou opgegeven – adres te laten bezorgen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of niet(-tijdige) bezorging van de GIGEL. 

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1. Indien je als Klant een klacht hebt over een GIGEL en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Aanbieder, dan kan je als Klant bij Aanbieder telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

12.2. Aanbieder geeft jou als Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op jouw klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Aanbieder binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op jouw klacht. 

12.3. Als Klant kun je jouw klacht ook indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Aanbieder verstrekt hierbij aan jou als Klant een persoonlijk gebruiksrecht om de Website en de App te gebruiken op de wijze waarvoor deze is bedoeld voor de duur van de Overeenkomst. 

13.2. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Aanbieder. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen.

13.3. Aanbieder kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Website en App. Indien Aanbieder dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het jou als Klant niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen. De Klantdata die je als Klant invoert via de App en het Account, blijven jouw eigendom. Als Klant verstrek je aan Aanbieder een gebruiksrecht voor de Klantdata voor de duur van de Overeenkomst. Als Klant kun je dit gebruiksrecht beëindigen door jouw Klantdata te verwijderen of de Overeenkomst op te zeggen en daarbij te verzoeken om de Klantdata te verwijderen.

Artikel 14. Beschikbaarheid, onderhoud en wijziging

14.1. Als Klant ben je zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App. 

14.2. Aanbieder streeft ernaar de Website en de App zoveel mogelijk voor jou als Klant beschikbaar te houden, maar geeft geen garanties hieromtrent. 

14.3. Aanbieder heeft het recht de App of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

14.4. Onderhoud en wijziging van de App en de Website door Aanbieder kan tot gevolg hebben dat de App en/of de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Aanbieder zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan jou als Klant aan te kondigen.

14.5. Aanbieder brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

14.6. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij het jouw eigen verantwoordelijkheid als Klant is om deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

14.7. Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van jou als Klant. Voor een goede uitvoering van de updates is Aanbieder afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover Aanbieder geen controle heeft. Aanbieder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door jou als Klant niet geïnstalleerde update.

14.8. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt aan jou als Klant altijd vooraf gemeld en je hebt als Klant dan de gelegenheid om de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update ga je als Klant akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van jou als Klant om gebruik te maken van de dienstverlening van Aanbieder en hierbij de juiste en benodigde gegevens (Klantdata) te verstrekken. 

15.2. Aanbieder heeft geen invloed op de gegevens die je als Klant zelf in de App en/of de Website invoert en opslaat. Aanbieder sluit haar aansprakelijkheid tegenover jou als Klant voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen, daarom uit.

15.3. Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder.  

15.4. Aanbieder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App en/of de Website.

15.5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van de App Store of van Google Play.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Aanbieder verwerkt de persoonsgegevens van jou als Klant conform haar privacy- en cookieverklaring. Deze is hier te vinden: https://gigel.nl/privacy-en-cookies/

Artikel 17. Wijziging Algemene Voorwaarden

17.1. Aanbieder heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanbieder zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding per e-mail, via de Website en/of via de App bij jou als Klant aankondigen.

17.2. Als je als Klant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan je binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Aanbieder de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Aanbieder besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan je de Overeenkomst opzeggen.

17.3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van jou als Klant kunnen door Aanbieder worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging.  

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aanbieder gevestigd is.

18.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

18.4. Aanbieder mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten (of de auteursrechten op) Aanbieder van haar overneemt.

18.5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

GIGEL B.V.
Tulpenburgh 32
1713 CC Obdam

Telefoon: 085-060 5236
E-mail: [email protected]

KvK-nummer: 84011580
Btw-nummer: NL863063123B01